Контакт

Адреса:
Др Зорана Ђинђића 10/III
34000 Крагујевац

tel. faks:
+381(34)30-01-60


Facebook

УПУТСТВО ЗА САРАДНИКЕ

1. У Корацима се објављују само они текстови који претходно нису нигде објављени, ни у штампаној нити у електронској форми.
2. Текстове слати на адресу koracikg@yahoo.com у виду word.doc фајла, ћирилицом (Times New Roman 11pt) у прилогу e-mail-a.
3. Уколико текст садржи илустрацију, доставити је у засебном фајлу, у формату jpg.
4. Прилози за рубрику Окулар треба да буду у оквиру обима 20.000– 25.000 карактера, са размацима.
5. Кратку библиографију аутора (у случају превода – и преводиоца) слати под истим условима као у ставу 2.
6. За библиографске референце (литература – примарна, секундарна…, извори, грађа и сл.) користити фусноте.
7. Е-mail треба да садржи адресу на коју можемо да пошаљемо штампани ауторски примерак Корака, као и број телефона аутора прилога.
НАПОМЕНА:
Редакција ће узети у обзир само оне текстове који се придржавају наведених пропозиција.